Privacybeleid

Walkly BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

1. De verantwoordelijke

Walkly BV (hierna Walkly, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) met maatschappelijke zetel te Persilstraat 51/G201, 3020 Herent, België en met registratienummer 0793 705 765, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. De persoonsgegevens die we verwerken

Afhankelijk van uw functie verzamelen we de volgende gegevens:

  • Klanten: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel / functie, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail, toegewezen identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals betaalde of te betalen bedragen), vergoedingen, professionele activiteiten (waaronder het bedrijf, de aard van de activiteit, de aard van de gebruikte goederen / diensten, zakelijke relaties), contracten en overeenkomsten met Walkly, alle andere persoonsgegevens die men rechtmatig aan Walkly heeft verstrekt. De bron van deze persoonsgegevens bent u of uw werkgever.
  • Partners: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel / functie, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail, toegewezen identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals betaalde of te betalen bedragen), vergoedingen, professionele activiteiten (waaronder het bedrijf, de aard van de activiteit, de aard van de gebruikte goederen / diensten, zakelijke relaties), contracten en overeenkomsten met Walkly, alle andere persoonsgegevens die men rechtmatig aan Walkly heeft verstrekt. De bron van deze persoonsgegevens bent u of uw werkgever.
  • Prospects: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel / functie, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail), professionele activiteiten (waaronder de aard van de activiteit, de aard van de gebruikte goederen / diensten, zakelijke relaties), alle andere persoonsgegevens die men rechtmatig aan Walkly heeft verstrekt. De bron van deze persoonsgegevens bent u of uw werkgever.
  • Leveranciers: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel / functie, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail, toegewezen identificatiegegevens), financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers), financiële transacties (zoals betaalde of te betalen bedragen), vergoedingen, professionele activiteiten (waaronder de aard van de activiteit, de aard van de gebruikte goederen / diensten), contracten en overeenkomsten met Walkly, alle andere persoonsgegevens die men rechtmatig aan Walkly heeft verstrekt. De bron van deze persoonsgegevens bent u of uw werkgever.
  • Sollicitanten: alle persoonsgegevens die men rechtmatig aan Walkly heeft verstrekt (zoals een cv en / of sollicitatiebrief);
  • Websitebezoekers: persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ons cookiebeleid);
  • Gebruikers van sociale media: reclame via de door hen verstrekte persoonsgegevens op socialemediakanalen.

Bij de uitoefening van haar activiteiten is Walkly tevens een verwerker van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Walkly, als verwerker, maakt onderdeel uit van de overeenkomsten tussen Walkly en de verwerkingsverantwoordelijke(n) en maakt geen onderdeel uit van dit privacybeleid.

Als u ons persoonsgegevens van een derde partij verstrekt, zoals uw personeel, freelancers, klanten, leveranciers, partners, dan garandeert u Walkly dat u (a) dergelijke persoonsgegevens rechtmatig van de derde partij hebt verkregen en deze rechtmatig aan Walkly hebt verstrekt , (b) Walkly persoonsgegevens hebt verstrekt die nauwkeurig en up-to-date zijn, (c) genoemde persoon relevante informatie hebt verstrekt over het bestaan en de inhoud van dit beleid.

3. Doeleinden

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

3.1 Uitvoering van de overeenkomst: het aanmaken van een persoonlijk account en / of profiel, het correct uitvoeren en nakomen van de overeenkomsten (inclusief communicatie), facturatie, klantenservice en support: zodat we u kunnen helpen bij vragen en / of problemen.

3.2 Aankopen via website: de juiste uitvoering en naleving van de overeenkomsten omtrent aankopen via de website (inclusief communicatie), het verwerken van bestellingen en eventuele dienst na verkoop, facturatie.

3.3 Direct marketing: Het versturen van meldingen via e-mail en / of nieuwsbrieven. Indien u deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u niet langer de ongewenste directmarketingberichten en verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze directmarketingdoeleinden.

3.4. Beheer van sollicitanten

3.5. Noodzakelijk voor het functioneren van ons bedrijf: om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren (o.a. door middel van cookies en advertenties via social media), om de website te onderhouden en te verbeteren (o.a. door middel van cookies), om de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, om misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen, om persoonsgegevens op te slaan als bewijsmateriaal of ten behoeve van gerechtelijke, administratieve of buitengerechtelijke procedures, om persoonsgegevens op te slaan met als doel verzekeringsdekking te verkrijgen of te behouden, risico’s te beheersen of deskundig advies in te winnen, om persoonsgegevens op te slaan om aanwezigheid bij / deelname aan evenementen te verzekeren.

3.6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: (bijvoorbeeld in verband met anti-witwas- en terrorismebestrijdingswetgeving).

3.7. In het algemeen: u bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet met ons deelt, is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens onder paragraaf 3.1 en 3.2 is gebaseerd op de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of teneinde op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan.

De verwerking van persoonsgegevens van prospects onder paragraaf 3.3 en de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies (anders dan strikt noodzakelijke en functionele cookies) onder paragraaf 3.5 is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens van prospects onder paragraaf 3.3 voor klanten en het eerste contact met prospects, evenals de andere verwerking van persoonsgegevens onder paragraaf 3.4 en 3.5 is gebaseerd op onze legitieme belangen (alleen wanneer het legitieme belang van ons bedrijf prevaleert boven de belangen van de betrokkenen). De belangen worden uiteengezet onder paragraaf 3.3 – 3.5.

De verwerking van persoonsgegevens van prospects onder paragraaf 3.6 is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

5. De persoonsgegevens delen met anderen / internationale uitwisselingen

We verstrekken alleen relevante aspecten van persoonsgegevens aan derden als die partijen contractueel gebonden zijn aan Walkly of namens of onder contract met Walkly handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt over de bescherming van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens echter vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw (cruciale) belangen te beschermen. We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven wanneer een dergelijke openbaarmaking nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, in gerechtelijke procedures of in administratieve of buitengerechtelijke procedures.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij er sprake is van een adequaatheidsbesluit of van standaardbepalingen, passende waarborgen, bindende bedrijfsregels of uitwisselingen als bedoeld in artikel 49 (1) AVG.

Bij een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, fusie, splitsing, verwerving of verkoop van activa zijn wij gerechtigd persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

U accepteert dat persoonsgegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten wereldwijd beschikbaar kunnen zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke informatie door anderen niet voorkomen.

6. Opslag en verwijdering van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het bereiken van het hierboven uiteengezette doel. Omdat de bewaartermijn afhankelijk is van het doel, maar ook van het soort persoonsgegevens, variëren deze bewaartermijnen.

7. Uw rechten

We hebben uw rechten samengevat in deze paragraaf. Omdat sommige van deze rechten complex zijn, zijn niet alle details opgenomen in onze samenvattingen. Lees daarom de relevante wetten en regelgevende richtlijnen voor een volledige uitleg van deze rechten.

7.1. Recht van toegang: u hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet mogen verwerken en, wanneer we dat doen, toegang te hebben tot de persoonsgegevens, samen met de aanvullende informatie vermeld in artikel 15 AVG. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet aangetast, wij zullen u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken.

7.2. Recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuiste en / of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren en / of aanvullen.

7.3. Recht om te verwijderen: u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen in de omstandigheden vermeld in artikel 17 (1) AVG, zoals wanneer u uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Walkly zal uw persoonsgegevens dan zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij de uitsluitingen vermeld in artikel 17 (3) AVG van toepassing zijn. Zo hoeft Walkly uw gegevens niet te verwijderen als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7.4. Recht op beperking van verwerking: u hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de omstandigheden vermeld in artikel 18 (1) AVG, zoals in het geval dat u de juistheid van de persoonlijke gegevens betwist.

7.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om dergelijke gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden indien (a) de verwerking gebaseerd is op toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, en (b) dergelijke verwerking is geautomatiseerd. Dit recht is echter niet van toepassing indien dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

7.6. Recht om toestemming in te trekken: voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

7.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, als u het niet eens bent met het standpunt van Walkly of als u opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7.8. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Praktisch kunt u dit doen via de ‘opt-out’-optie. Daarna ontvangt u niet langer de ongewenste directmarketingberichten en verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze directmarketingdoeleinden. Uiteraard is het mogelijk dat wij nog contact met u opnemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (e) of (f) AVG om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden, of de verwerking noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische of statistische (onderzoeks)doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van publiek belang.

8. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen betreffende dit beleid, kunt u dit doen via een mail naar onze DPO:

l e g a l @ w a l k l y. a p p

Als u contact met ons opneemt omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie paragraaf 7), verzoeken wij u vriendelijk om duidelijk aan te geven van welk recht u gebruik wilt maken. Wees zo specifiek mogelijk bij het uitoefenen van uw rechten.

9. Cookies

U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies via de volgende link.